Advokat
6 min lesetid
Sist oppdatert: 21 mai 2024

Deltidsansatt - rettigheter til utvidet stilling

Er du ansatt i en deltidsstilling, og lurer på hva slags rettigheter du har for å få utvidet stillingen din? Det skal vi gi deg svaret på i denne artikkelen.
Deltidsansatt
Har du arbeidet jevnlig utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene? Da kan du ha du rett til å kreve utvidet stillingsprosent.

Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

I 2014 kom det derfor en endring i loven, som gir deltidsansatte rett til en stillingsprosent tilsvarende det de faktisk har arbeidet de siste 12 månedene.

Les mer om bakgrunnen for lovendringen her. 

Ønsker du hjelp til å kreve utvidet stilling?
Få tilbud av dyktige advokater innen arbeidsretten, som hjelper deg med å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt.
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Ønsker du en heltidsstilling?

Det er mange grunner til hvorfor folk jobber deltid. For noen er det en praktisk løsning de selv ønsker, for å kombinere arbeid med mange andre tidskrevende oppgaver.

Andre ønsker å jobbe heltid, men har ikke fått en 100 % stilling enda.

For dem er det lurt å sette seg inn i reglene om hva slags rettigheter de egentlig har til utvidet stilling.

Mange ønsker en heltidsstilling blant annet for å få:

 • Høyere lønn
 • Bedre pensjon
 • Forutsigbar hverdag
 • Tilgang til boliglån

Har du fått mange ekstravakter utover avtalen, eller arbeidet mye overtid, over tid? Da kan du ha rett til en utvidet stilling.

I denne artikkelen skal vi blant annet svare på disse spørsmålene:

 • Hva er «arbeid utover avtalt arbeidstid»?
 • Hvor mye merarbeid må ha blitt utført?
 • Hvordan krever du en stilling tilsvarende faktisk arbeidstid?
 • Hva er unntaket for retten til å kreve stilling tilsvarende faktisk arbeidstid?

  Formålet med arbeidsmiljøloven er å:

  a) sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,

  b) sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,

  c) legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten,

  d) legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,

  e) gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,

  f) bidra til et inkluderende arbeidsliv.

   

Stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Hvis du som deltidsansatt har arbeidet jevnlig utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene har du rett til en stilling som er i samsvar med den faktiske arbeidstiden din.

Arbeidsmiljøloven 14 inneholder regler for retten til utvidet stilling for deltidsansatte.

Den deltidsansatte kan kreve utvidelse av stillingsbrøken dersom:

 • Vedkomne jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene.
 • Vedkomne har fortrinnsrett til utvidet stilling

Fire vilkår må være oppfylt for arbeidstaker har krav på utvidet stilling:

 1. Den deltidsansatte må være ansatt i fast stilling.
 2. Arbeidet må være utover avtalt arbeidstid.
 3. Arbeidet må være utført i 12 måneder.
 4. Arbeidet må være utført jevnlig.

Går arbeidet utover avtalt arbeidstid?

Arbeid som går utover avtalt arbeidstid, kan kalles blant annet:

 • Merarbeid
 • Overtid
 • Ekstraarbeid
 • Vikararbeid

Alle disse formene for mer arbeid enn hva stillingsprosenten din tilsier, kan være grunnlag for å be om en større stillingsprosent.

Hvis det blir avtalt en utvidelse av stillingen din i form av en midlertidig ansettelseskontrakt, vil du ikke kunne kreve en prosent tilsvarende den jevne overtiden.

Husk at arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker utfører merarbeid, til en viss grad. Dersom merarbeidet i praksis utgjør en utvidelse av stillingsbrøken, kan ikke dette kreves uten å gi arbeidstaker en utvidet stilling.

Hvordan kan arbeidsgiver endre en arbeidsavtale? Det kan du lese mer om her.

Merarbeid eller overtid?

Arbeid ut over 9 timer den enkelte dag eller 40 timer en uke er overtid. 

Arbeid ut over avtalt arbeidstid og opp til 9 timer en enkelt dag eller 40 timer i en uke er merarbeid.

Hvis den deltidsansatte har utført arbeid ut over hva som er bestemt i den avtalte arbeidstiden, over tid, vil arbeidet defineres som "merarbeid".

For å kreve utvidet stilling, må merarbeidet være av en jevnlig karakter, over 12 måneder.

Eksempel:

Hvis du jobber 40% deltid, og blir ansatt i et vikariat i 60% for en kollega som er langtidssykemeldt, kan du ikke kreve en 100% stilling.

Hvorfor ikke?

Da har arbeidstaker allerede avtalt en arbeidstid tilsvarende full stilling, men for en avgrenset periode.

Den nye 60% stillingen, vil regnes som avtalt arbeidstid, og ikke som «arbeid utover avtalt arbeidstid».

Hva er betyr egentlig «arbeid utover avtalt arbeidstid»?

Så hva telles som arbeid utover avtalt arbeidstid?

Hovedregelen er at arbeid ut over den avtalte arbeidstiden bare er tillatt hvis merarbeidet skyldes "et særlig og tidsavgrenset behov".

Hvis arbeidstaker har arbeidet mye mer i en periode over 12 måneder, kan det ikke lenger defineres som et særlig og tidsavgrenset behov.

Et særlig og tidsavgrenset behov for merarbeid kan være tilfellet hvis:

 • Merarbeid skyldes et annet kortvarig sykefravær
 • En ansatt blir borte i en liten periode
 • Særlig arbeidspress på grunn av sesongmessige svingninger, eller mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse

Merarbeidet skal med andre ord ikke fremstå som et vanlig tillegg til den vanlige arbeidstiden.

Hvor mye merarbeid må ha blitt utført?

Hva vil det si at merarbeidet har blitt utført jevnlig?

Det må vurderes skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle, men det stilles to generelle krav. Merarbeidet må ha vært av en viss hyppighet og stabilitet.

Befinner du deg i en konflikt på jobb?
Motta tilbud fra dyktige advokater innen arbeidsretten. Ved å motta flere tilbud er det enklere å sammenligne pris, vilkår og erfaring.
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Hvordan finner du din faktiske stillingsprosent?

 • Dokumenter hvor mye du har jobbet ekstra utover din faste stilling.
 • Regn ut den gjennomsnittlige stillingsprosenten du har hatt det siste året.
 • Få hjelp fra en tillitsvalgt

Etter å ha funnet ut hva din faktiske prosent har vært de siste 12 månedene, kan du fremme skriftlig krav for arbeidsgiver.

I det skriftlige kravet må du oppgi grunnlaget for kravet, og du burde legge ved tidligere arbeidsplaner med timelister og turnusoversikter, lønnsslipper for alle måneder du har jobbet mer enn din faste stillingsprosent, kontrakter og avtaler om ansettelse.

Hvis arbeidsgiver ikke er enig i at du har en annen faktisk stillingsprosent enn avtalt, kan du sende inn saken til tvisteløsningsnemnda.

Må saken inn for tvisteløsningsnemnda?

Dersom du og arbeidsgiver ikke blir enige om hvilken stillingsstørrelse som er i tråd med merarbeidet som har blitt utført, kan saken bringes inn for tvisteløsningsnemnda.

Fristen for å bringe saken inn for tvisteløsningsnemnda er fire uker etter at den deltidsansatte har mottatt arbeidsgivers avslag.

Først etter at tvisten er behandlet i tvisteløsningsnemnda kan man bringe saken inn for domstolene.

Tvisteløsningsnemnda mottar veldig mange saker om rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Derfor må du regne med en lengre saksbehandlingstid enn normalt. Det kan fort gå 12 måneder før du har mottatt nemnda sin avgjørelse.

Fristen for å bringe inn saken for domstolene er åtte uker etter avgjørelsen fra nemnda foreligger.

Unntak for å kreve stilling tilsvarende faktisk arbeidstid:

 • Hvis arbeidsgiver kan dokumentere at de ikke lenger har behov for merarbeidet den deltidsansatte har hatt.

Hva hvis arbeidsgiver sin dokumentasjon viser at det bare vil være bruk for en del av merarbeidet, for eksempel 30 prosent av merarbeidet, neste år? Da vil den deltidsansatte ha krav på at dette merarbeidet blir regnet inn i stillingsprosenten.

Har du rett på utvidet stilling?

Har du arbeidet utover avtalt arbeidstid, jevnlig det siste året?

Lurer du på om du har rett til utvidet eller fast ansettelse? Vi kan sette deg i kontakt med dyktige advokater, som sørger for at arbeidsgiveren din må følge reglene.

Arbeidskonflikter er ofte såre konflikter, og det er betryggende å vite at du har fagfolk i ryggen, som tar mye av kampen for deg.

Trenger du hjelp av en dyktig advokat?

En dyktig advokat kan hjelpe deg med at dine rettigheter og ønsker blir godt ivaretatt. 

Ønsker du tilbud fra flere advokater samtidig? Med vår sammenligningstjeneste kan du både kan spare tid og penger.

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet nedenfor. Kort tid etter vil du bli kontaktet med tilbud fra flere advokater. På den måten kan du enkelt velge det tilbudet, prisen og advokaten som passer deg best.

Tjenesten er gratis og uforpliktende å bruke!

Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.
Tilbakemelding fra brukere
 • Det koster ikke å prøve tjenesten, derimot sparer du mye penger.
  Kjetil Sanstøl
 • Veldig bra tjeneste, er svært fornøyd. Lett å bruke, gode tilbakemeldinger og tips.
  Ida Haus

 

Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.

Spørsmål og svar om deltidsansattes rettigheter