Vilkår for bruk

Tjenestetorget AS, org. nr. 977 236 304, Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker ("Tjenestetorget") opererer en digital formidlingsportal på nettsiden https://tjenestetorget.no/ ("Tjenesten"). Du må godta disse vilkårene for å få lov til å bruke Tjenesten.
<span>Vilkår for bruk</span>

Brukervilkår

 1. Parter og Virkeområde

  1. Tjenestetorget AS, org. nr. 977 236 304, Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker (heretter "Tjenestetorget", "vi" eller "oss") opererer en digital formidlingsportal på nettsiden https://tjenestetorget.no/ ("Tjenesten"). Tjenesten gir forbrukere og næringsdrivende (heretter "deg" eller "du") mulighet til å etterspørre tjenester fra tredjeparter ved å legge ut forespørsler på Tjenesten.
  2. For å kunne ta Tjenesten i bruk må du godta disse brukervilkårene. Du anses for å ha godtatt vilkårene når du tar Tjenesten i bruk. Hvis du er uenig i brukervilkårene kan du ikke bruke Tjenesten.  
 2. Levering

  1. Tjenesten gir deg mulighet til å etterspørre tjenester fra tredjeparter. Levering av Tjenesten anses påbegynt i det du publiserer en forespørsel på Tjenesten. Gjennom publiseringen av en forespørsel aksepterer du at du ikke har angrerett.
  2. Etter at du har lagt ut en forespørsel vil næringsdrivende ta kontakt med deg på e-post, SMS eller telefon med konkrete tilbud. Tjenesten fra Tjenestetorget gjelder kun formidling og Tjenestetorget er ikke part i eventuelle avtaler som inngås mellom deg og tredjeparter som følge av dere har oppnådd kontakt gjennom bruk av Tjenesten.  
 3. Dine plikter

  1. For å kunne bruke Tjenesten må du være myndig. Tjenesten skal utelukkende benyttes til personlige, ikke-kommersielle formål i Norge.
  2. Du er selv ansvarlig for innholdet i din forespørsel, herunder at forespørselen er i samsvar med disse brukervilkårene, alle relevante lover og forskrifter, at den ikke krenker tredjeparts rettigheter eller for øvrig kan anses krenkende, uanstendig eller ulovlig. Tjenestetorget har ikke ansvar for å kontrollere innholdet i din forespørsel og vi forbeholder oss retten til uten forhåndsvarsel å fjerne innhold som ikke oppfyller disse kravene.
  3. Du skal ikke å forsøke å hacke eller bruke Tjenesten slik at det skader, forstyrrer eller ødelegger Tjenestens funksjonalitet eller sikkerhetssystemer. Det er ikke tillatt å kopiere materiale, herunder, men ikke begrenset til tekst og bilder, på Tjenesten eller å endre, tilpasse, dekompilere eller omvendt utvikle noen del av Tjenesten, med mindre slik rett følger av ufravikelig rett.
 4. Immaterielle rettigheter

  1. Du beholder selv eventuelle immaterielle rettigheter til innholdet i de forespørsler du publiserer på Tjenesten. Du gir Tjenestetorget en vederlagsfri, ikke-eksklusiv bruksrett til slike immaterielle rettigheter i den utstrekning som er nødvendig for at vi kan levere Tjenesten til deg.
  2. Alle immaterielle rettigheter relatert til Tjenesten, herunder til innhold, materiale, tekst, bilder, programvare og data som du får tilgang til gjennom Tjenesten, tilhører oss eller de vi utleder våre rettigheter fra. Du har ingen rett til å benytte immaterielle rettigheter som tilhører oss eller de vi utleder våre rettigheter fra.
 5. Personvern

  1. Vi vil behandler dine personopplysninger og data i tråd med gjeldende lovgivning og som beskrevet i vår personvernserklæring, som er tilgjengelig på: https://tjenestetorget.no/personvern
 6. Suspensjon, utestenging og sletting

  1. Vi kan midlertidig stenge din tilgang til Tjenesten dersom det er nødvendig av hensyn til vedlikehold, drift eller andre tekniske forhold.
  2. Dersom vi mistenker misbruk av Tjenesten, herunder at du bruker den i strid med disse vilkårene eller gjeldende rett, kan vi midlertidig nekte deg å bruke Tjenesten. Ved gjentatte eller alvorlige tilfeller av misbruk av Tjenesten eller dersom du ikke retter opp avtalebrudd etter at vi har gitt deg en rimelig frist, kan vi kan vi beslutte å utestenge deg fra Tjenesten permanent.
  3. Dersom det er praktisk mulig vil vi varsle deg før vi stenger tilgangen til Tjenesten. Ved permanent utestenging fra Tjenesten vil alle dine forespørsler automatisk slettes.
 7. Skadesløsholdelse

  1. Du skal holde Tjenestetorget skadesløs for ethvert krav og alle tvister som oppstår (i) mellom deg og tredjeparter herunder, men ikke begrenset til, næringsdrivende, andre brukere og offentlige myndigheter, og (ii) mot oss som følge av din bruk av Tjenesten.
 8. Ansvarsbegrensning

  1. Tjenesten og innholdet i denne er tilgjengeliggjort "som den er". Vi innestår ikke for at Tjenesten alltid er tilgjengelig, at den er feilfri eller at den kan benyttes til bestemte formål. Bruk av Tjenesten skjer på egen risiko.
  2. Vi har ikke kontroll over innhold som publiseres av andre brukere, annonsører eller tredjeparter på Tjenesten og via linker, og har ikke noe ansvar for slikt innhold. Vi er videre ikke part i avtalen mellom deg og tredjeparter som du kommer i kontakt med gjennom bruk av Tjenesten, og vi kan ikke holdes ansvarlig for kontraktsbrudd, tap eller skader som oppstår i forbindelse med de tjenester du kjøper fra tredjeparter. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til personskader, tyveri, tap som følge forsinkelse og mangler, herunder at tjenesten fra tredjepart ikke har tilfredsstillende kvalitet, eller andre tap og skader som skyldes tredjepartens handlinger.
  3. I den utstrekning det er tillatt etter norsk rett, er vi, våre representanter og ansatte, ikke ansvarlig for tap eller skade, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå i forbindelse med din bruk av Tjenesten. Dette inkluderer men er ikke begrenset til tap av data, tapt fortjeneste, driftstap, avsavnstap, kostnader ved kjøp av erstatningsprodukter og tap av goodwill.
 9. Endringer

  1. Tjenestetorget står fritt til å endre disse vilkårene og Tjenestens innhold og funksjonalitet. Tjenestetorget vil varsle deg dersom det skal gjennomføres vesentlige endringer. Endringer kan skyldes endrede muligheter i tekniske infrastruktur, at underleverandører endrer sine tilbud og vilkår, ellers ved endringer i rammevilkår fra offentlige myndigheter. Enhver tids gjeldende brukervilkår finnes på https://tjenestetorget.no/bruksvilkar.
  2. Ved å fortsette å bruke Tjenesten etter at endringer trer i kraft anses du å ha godtatt endringene. Dersom du ikke godtar endringene må du slutte å bruke Tjenesten.
 10. Lovvalg, klage og tvisteløsning

  1. Brukervilkårene er underlagt norsk rett.
  2. Ønsker du å klage på Tjenesten må dette gjøres innen rimelig tid. Klager bør fremsettes skriftlig. Tvister skal så langt det er mulig forsøkes å løses i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes skal Oslo tingrett være verneting, med mindre annet følger av ufravikelig rett.
  3. Tjenestetorget er ikke forpliktet til å involvere seg i eventuelle konflikter mellom deg eller andre brukere av Tjenesten, eller mellom deg og en hvilken som helst tredjepart.
 11. Kontaktinformasjon

  1. Henvendelser vedrørende Tjenesten eller de plikter og rettigheter som følger av disse brukervilkårene kan rettes til oss på følende måter: per epost til [email protected], per telefon 66 77 01 00.

Last ned vilkår for bruk