cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i barnerett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Advokat

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen barnerett

Få hjelp av en advokat – barnerett 

Barnerett tar vare på barns rettslige rettigheter, interesser og behov i samfunnet, og i forhold til foreldre.

FNs konvensjon om barnets rettigheter er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Derfor blir den også kalt for barnas egen grunnlov.

FNs barnekonvensjon definerer barn som et «ethvert menneske under 18 år».

Barns rettslige stilling går på tvers av ulike rettsområder. Mange av rettighetene skal komme frem i lov om barn og foreldre (Barnelova). Lovens hovedformål er at avgjørelsene skal rette seg etter det som er best for barnet.

Alle rettsområder som gjelder barn skal ta utgangspunkt i FNs barnekonvensjon, også disse lovene:

Barnets beste

Barnets beste er et rettslig prinsipp som skal sikre at barns interesser løftes frem og vektlegges når det tas stilling til spørsmål som har betydning for barn. Bestemmelsen finner du både i FNs barnekonvensjon og Grunnloven.

Grunnloven § 104 annet ledd lyder slik:

«Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»

Det er likevel ikke alltid så lett å vite hva som er til det beste for barnet. Det kan være mange følelser med i bildet som forstyrrer evnen vår til å tenke rasjonelt. Det beste for barnet er ikke nødvendigvis det beste for foreldrene.

Derfor er det viktig at barns rettigheter blir ivaretatt. Enten det er snakk om konflikt mellom foreldrene, barnebortføring eller en barnevernssak.

Barn og foreldre

Barnet har krav på omsorg og omtanke fra de som har foreldreansvar. Foreldre har også retten til, og er pliktig, til å ta avgjørelser på vegne av barnet. Når barn blir eldre har de også mer medbestemmelsesrett i større avgjørelser. 

Foreldreansvaret skal ivareta barnets interesser og behov. Slik som utdanning og forsvarlig oppfostring. Dette innebærer også å beskytte barnet mot ting som går utover barnets fysiske og psykiske helse.

Hvem har foreldreansvar?

Foreldreansvar er plikten foreldre har til å ta omsorg for barnet, og retten til å bestemme på barnets vegne i personlige forhold. Foreldre med felles foreldreansvar må være enige i viktige beslutninger om barnet. 

Barneloven inneholder regler om foreldreskap (farskap og morskap), foreldreansvar, samvær og underholdsplikt. Loven inneholder videre regler om foreldremekling og saksbehandlingen av foreldretvister i domstolene.

Foreldreansvar for barn født før 1. januar 2020

Foreldre som er gift når barnet blir født får automatisk felles foreldreansvar. For foreldre som er samboere, må de ha samme folkeregistrerte adresse når far signerer erklæring om farskap.

Som ektepar eller samboere med felles barn er det ikke mulig å avtale noe annet enn felles foreldreansvar.

Det er adressen foreldrene har når far signerer erklæring om farskap som teller. Hvis foreldrene ikke bor sammen, har moren foreldreansvaret alene.

Det er likevel mulig å gi beskjed til folkeregisteret om endringer, for eksempel at foreldreansvaret skal innebære delt bosted, eller at en av partene skal ha foreldreansvaret alene.

Foreldreansvar for barn født etter 2020

Alle barn som fødes fra og med 1. januar 2020 får i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. I motsetning til kravene for barn født før dette, stilles det ingen krav om at foreldrene må være gift eller bo sammen.

Foreldre som ikke bor sammen kan innen ett år etter at farskapet ble fastsatt, gi melding til Folkeregisteret om at mor ønsker foreldreansvaret alene.

Hvis far likevel ønsker foreldreansvaret, kan han bringe saken inn for retten. Retten vil ta en avgjørelse ut fra en vurdering av barnets beste. 

Foreldre som flytter fra hverandre, har felles foreldreansvar. Hvis dere vil endre på dette, må dere lage en avtale eller få en rettslig avgjørelse på det.

Avtalen eller den rettslige avgjørelsen må meldes til, og registreres i Folkeregisteret for å være gyldig.

Hvis dere ikke er enige om hvem som skal ha den daglige omsorgen for barnet, kan retten bestemme dette.

Barneloven – samvær

Dersom dere har barn under 16 år, men ikke bor sammen, må dere avtale fast bosted og samvær for barnet. I utgangspunktet har begge foreldrene rett til samvær med barnet.

Foreldrene avtaler omfanget av dette under en mekling, eller så blir det avgjort ved dom. En advokat kan hjelpe deg med å få til en gunstig avtale. Også her vil hva som er best for barnet vektlegges.

Det som heter «vanlig samværsrett» eller «standard samværsavtale» i barneloven § 43 innebærer: 

 • En ettermiddag i uka med overnatting.
 • Annenhver helg.
 • Tre uker sammenlagt i sommerferie.
 • Annenhver høst-, jule-, -vinter- og påskeferie.

Er det avtale om samvær, og en av foreldrene ønsker å flytte et annet sted, skal den som flytter varsle om dette senest tre måneder før flytting. Skal en av foreldrene flytte med barnet, mot den andre sitt ønske, må det mekles.

Samlivsbrudd – barn under 3 år

Som kjent har begge foreldrene rett til samvær med barnet. Dette står foreldrene fritt til å avtale.

Det kan fort bli en dragkamp mellom foreldrene, men det er viktig at dere setter dere selv til side og tenker på barnets beste. Lag en god avtale for barnet, og ikke nødvendigvis dere selv.

Foreldres rettigheter i barnevernssaker

Noen av de mer betente sakene innenfor barneretten er de som har med barnevernet å gjøre. Hvis barnevernet har mottatt en bekymringsmelding kan de sette i gang med en undersøkelse.

Under undersøkelsene har foreldrene rett til å få bistand av en advokat, men også om det blir igangsatt noen form for tiltak.

En barnevernssak kan ende med omsorgsovertakelse. Dette innebærer at omsorgen for barnet går over til barneverntjenesten, og at barnet plasseres utenfor hjemmet, vanligvis i et fosterhjem eller på en barneverninstitusjon.

En omsorgsovertakelse er veldig inngripende mellom barn og foreldre, og det stilles mange krav for at dette kan skje. I disse sakene har foreldrene rett til fri rettshjelp.

Barnevernet vil også ta hensyn til barnets beste.

Om du kommer i denne situasjonen er det lurt å søke hjelp så tidlig som mulig og prøve å samarbeide med barnevernet, uansett hvor frustrert, sint eller oppgitt du er.

Barnefordeling – advokat

I Norge er det hvert år cirka 20.000 barn som opplever at foreldrene går fra hverandre. Et samlivsbrudd kan være vondt, både for foreldre og barn. Likevel er det ganske vanlig, og det finnes gode måter å takle et samlivsbrudd på.

Det er viktig å gi barn stabilitet og kjærlighet. Selv om foreldrene ikke lenger er sammen, er de fremdeles foreldre begge to. Derfor er det viktig å være rause med hverandre, og ikke dra barna inn i unødvendige konflikter.

Kom i kontakt med dyktige advokater

Dersom du er eller snart kommer i en tvist om barnefordeling, kan vi sette deg i kontakt med dyktige advokater. 

 

I tilegg har en barnerettsadvokat god erfaring med lignende saker. Advokaten kan hjelpe deg med ting du kanskje ikke visste om fra før, og som kan lede til en god avtale for alle parter. 


Har du en sak som omhandler barnerett, eller andre saker? Bruk gjerne vårt skjema for å komme i kontakt med flere advokater samtidig. Da kan du fort se hvor du får det beste tilbudet. 


Tjenesten er gratis og uforpliktende. 

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.