Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i Strafferett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Advokat

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen Strafferett

Få hjelp av en advokat – strafferett

Strafferetten tar for seg hvilke handlinger som er straffbare forbrytelser, og konsekvensen av å begå dem. 

Det finnes ulike vilkår som må være oppfylt for at en person kan straffes, og hvordan straffen beregnes. 

Som siktet eller tiltalt i en straffesak, trenger du en advokat som kan strafferetten godt. En slik advokat blir også kalt forsvarer. Fornærmede eller en pårørende kan ha rett til bistandsadvokat.

Alminnelig strafferett og spesiell strafferett

Strafferetten deles inn i to deler, kalt alminnelig strafferett og spesiell strafferett:

 • I den alminnelige strafferetten behandles regler som er felles for alle straffbare handlinger - for eksempel bestemmelser om tilregnelighet, skyld, straffefrihetsgrunner, straffeutmåling, forsøk og medvirkning.
 • I den spesielle strafferetten beskrives de ulike straffbare handlingene og hvor lang straff man kan få ved å begå en slik handling. For eksempel hva som anses å være tyveri, voldtekt og korrupsjon.

Straffeloven

I strafferetten gjelder et hovedprinsipp: Ingen straff uten lov. Det innebærer at det må stå i en lovbestemmelse at en handling er straffbar for å kunne straffe noen for handlingen.

Straffeloven er den sentrale loven på straffeområdet, men det finnes i tillegg straffebestemmelser i en rekke andre lover.

Første del av straffeloven inneholder reglene for den alminnelig strafferett, mens andre del inneholder den spesielle del. 

Straff er definert som et onde som påføres lovbryteren, for at det skal føles som et onde. Formålet med straff er å hindre uønsket atferd, og å styre borgernes atferd i ønsket retning.

De fire straffbarhetsbetingelsene

Er du usikker på hva som kan straffes og ikke? Dette kan være forvirrende, enten om du er fornærmede eller pårørende.

Innenfor norsk strafferett er det fire vilkår for straff. Disse kalles for straffbarhetsbetingelsene og lyder som følger:

 • Det må være utført en handling, eventuelt en unnlatelse av en handling, som er i strid mot loven. Altså at det må være hjemmel i lov. Dette kalles også for legalitetsprinsippet.
 • Det må ikke finnes det som kalles straffrihetsgrunner. Det vil si ting som nødverge, nødrett, samtykke e.l. For eksempel i en nødsituasjon hvor den kriminelle handlingen ble foretatt for å redde et liv.
 • Det må foreligge såkalt subjektiv skyld, for eksempel at ugjerningen er gjort ved forsett eller uaktsomhet. Dette kalles også for skyldkravet i strafferetten.
 • For å straffes kan ikke personen være strafferettslig utilregnelig. Personer som er under kriminell lavalder, psykotiske, bevisstløse eller psykisk utviklingshemmede i høy grad kan ikke straffes. Strafferettslig lavalder er 15 år.

Dette kan en advokat som spesialiserer seg i strafferett raskt kunne fortelle deg hva som er tilfellet i din sak. 

Straffeutmåling

Innen lovens rammer kan dommeren velge straffen som er passende i hvert enkelt tilfelle.

Hensikten med straffen er at den er avskrekkende for de fleste. Dette er for at folk skal avstå fra å begå straffbare handlinger. 

I tillegg kan det sees på å være en slags rehabilitering. Hvor den straffede skal forstå konsekvensene rundt sin handling, og kunne gå tilbake til samfunnet med lavere sjanse for tilbakefall.

De ordinære straffer som kan ilegges er:

 • Fengselsstraff
 • Samfunnsstraff
 • Ungdomsstraff
 • Bøter
 • Rettighetstap

En advokat i en straffesak vil fungere som en som forhandler på vegne av deg. Enten du er den tiltalte, fornærmede eller pårørende.

Følgende reaksjoner etter straffbare handlinger er ikke straff, men strafferettslige reaksjoner:

·      Inndragning konfiskasjon, beslagleggelse av ting eller verdier som har sammenheng med ulovlige handlinger.

·      Tvungent psykisk helsevern

·      Tvungen omsorg

·      Tap av arverett

·      Straffutmålingsutsettelse

·      Påtaleunnlatelse

·      Overføring av saken til mekling i konfliktråd

Trenger du hjelp av en strafferettsadvokat?

Om du er tiltalt i en straffesak vil en forsvarer ivareta dine interesser. Samme gjelder om du er fornærmede i en sak og har en bistandsadvokat.

Noen av tingene en straffeadvokat kan hjelpe deg med, er for eksempel:

 • Rådgivning og bistand ved anmeldelse, avhør, rettsmøter og varetektsfengsling. Samt under hovedforhandling.
 • Fremme erstatningskrav ved uberettiget straffeforfølgelse.
 • Fremme gjenåpning av straffesak. For eksempel ved nye bevis eller feil ved saksbehandling som kan endre utfallet i saken.
 • Anmodning om ytterligere bevissikring og etterforskning enn hva som er lagt opp til av påtalemyndighetene.
 • Begjæring om innsyn i dokumenter.
 • Tilrettelegge avhør av barn

Kom i kontakt med dyktige advokater 

I mange tilfeller er det det offentlige som betaler for forsvarsadvokat og bistandsadvokat. Det er uansett viktig å få juridisk bistand så tidlig som mulig i saken.

Ønsker du at flere advokater skal se på saken din? Vi hjelper deg i kontakt! 

Alt du trenger å gjøre er å beskrive saken din i vårt skjema, så sender vi den videre til dyktige advokater. Etter kort tid vil du motta ulike tilbud. På den måten får du advokathjelp som passer best for ditt behov. Da er det lettere å sammenligne kvalifikasjoner og pris. 

Tjenesten er gratis og uforpliktende. 

 

 
 

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.