Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE Group 24 2 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget Group 14
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i strafferett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen strafferett

Få hjelp av en advokat – strafferett

Som siktet eller tiltalt i en straffesak, trenger man en advokat som kan strafferett, også kalt forsvarer. Fornærmede eller en pårørende kan ha rett til bistandsadvokat.

Strafferetten deles inn i to deler, kalt alminnelig og spesiell strafferett:

 • I den alminnelige strafferetten behandles regler som er felles for alle straffbare handlinger. Med spørsmål om eksempelvis tilregnelighet, hva som er forsettlig eller uaktsomt eller forsøk og medvirkning.
 • I den spesielle strafferetten beskrives de ulike straffbare handlingene og hvor lang straff man kan få ved å begå en slik handling. For eksempel hva som anses å være tyveri, voldtekt og korrupsjon.

Straffeloven er den loven som er mest sentral. Første del av denne inneholder reglene for den alminnelige strafferetten, mens andre del inneholder den spesielle del. 

Når en lovbestemmelse inneholder både et forbud og en bestemmelse om hvilken straff som kan gis, kalles det for et straffebud. Slike finner man andre steder i lovverket enn kun straffeloven.

De fire straffbarhetsbetingelsene

Kanskje er du usikker på om det som har blitt gjort har grunnlag for straff. Særlig om du er fornærmede eller pårørende.

Selv om en advokat kjapt kan fortelle deg hva som er tilfellet i din sak. Kan det likevel være greit å vite at innenfor norsk strafferett er det fire vilkår for straff. 

Disse kalles for straffbarhetsbetingelsene og lyder som følger:

 • Det må være utført en handling, eventuelt en unnlatelse av en handling, som er i strid mot loven. Altså at det må være hjemmel i lov. Dette kalles også for legalitetsprinsippet.
 • Det må ikke finnes det som kalles straffrihetsgrunner. Det vil si ting som nødverge, nødrett, samtykke e.l. Som i en nødsituasjon hvor den kriminelle handlingen blir foretatt for eksempelvis å redde liv.
 • Det må foreligge såkalt subjektiv skyld, for eksempel at ugjerningen er gjort ved forsett eller uaktsomhet. Dette kalles også for skyldkravet i strafferetten.
 • For å straffes kan ikke personen være strafferettslig utilregnelig. Personer som er under kriminell lavalder, psykotiske, bevisstløse eller psykisk utviklingshemmede i høy grad kan ikke straffes. Strafferettslig lavalder er 15 år.

Straffeutmåling

Hvor stor straffen skal være kommer frem i straffebudene. Innen lovens rammer kan dommeren velge straffen som er passende i hvert enkelt tilfelle.

Hensikten med straffen er å være avskrekkende. Slik at folk vil avstå fra å begå straffbare handlinger. I tillegg skal det føles for personen som at det er en gjengjeldelse av ugjerningen som er begått.

I tillegg kan det sees på å være en slags rehabilitering. Hvor den straffede skal forstå konsekvensene rundt sin handling og kunne gå tilbake til samfunnet med forhåpentligvis lav sjanse for tilbakefall.

De ordinære straffer som kan ilegges er:

 • Fengselsstraff
 • Samfunnsstraff
 • Ungdomsstraff
 • Bøter
 • Rettighetstap

En advokat i en straffesak vil fungere som en som forhandler på vegne av deg. Enten du er den tiltalte, fornærmede eller pårørende.

Foreldelse – straffesaker

Når man snakker om foreldelse av straffansvar, betyr det at man ikke kan straffeforfølges en gitt tid etter en straffbar handling har funnet sted.

Fristen for foreldelse varierer mellom 2 til 25 år etter hvor alvorlig lovbruddet er. Ved enkelte straffebud blir straffeansvaret aldri foreldet, men da snakker man om ting som folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

Foreldelsesfristen for laveste og til høyeste lovbestemte straffen innen strafferammen kan du se under, hentet fra Lovdata.no:

Frist for foreldelse av straffeansvar Straffeutmåling
2 år Fengsel inntil 1 år, eller bøter
5 år Fengsel inntil 3 år
10 år Fengsel inntil 10 år
15 år Fengsel inntil 15 år
25 år Fengsel inntil 21 år

Fristen for foreldelse regnes altså fra den dag det straffbare forholdet opphørte.
Likevel er det visse situasjoner  mot barn under 18 år hvor fristen regnes fra den dag fornærmede fyller 18 år. 


Da er det eksempelvis snakk om voldtekt av barn under 14 år, seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, menneskehandel og kjønnslemlestelse.

Medvirkning – strafferett

Strafferettslig medvirkning vil si når aktivt støtter eller bistår ved en straffbar handling. Enten i form av ord eller handling.

Det vil si at selv om man ikke er med på selve forbrytelsen under utførelsen, kan man også bli ilagt straffeansvar. Dette ansvaret er uavhengig av den som utfører ugjerningen.

Slik at hvis den som utfører handlingen for eksempel er utilregnelig, ikke utvist forsett eller død. Da kan likevel en medvirkende bli dømt.

Medvirkning må ikke forveksles med samvirkning. Det vil si at to eller flere personer utfører handlingen sammen. For eksempel å rane en butikk sammen.

Er man truet til å medvirke skal man i utgangspunktet ikke kunne straffes. Dette blir likevel noe som må bevises.

Uansett vil det være lurt å få advokathjelp så tidlig i prosessen som mulig. Da vil du kunne få råd og bistand til hva som er lurt for nettopp din sak. Slik at grunnlaget for rettssak blir så rettferdig som mulig.

Trenger du hjelp av en strafferettsadvokat?

Om man er tiltalt i en straffesak vil en forsvarer ivareta dine interesser. Samme gjelder om man er fornærmede i en sak og har en bistandsadvokat.

Noen av tingene en straffeadvokat kan hjelpe deg med, er for eksempel:

 • Rådgivning og bistand ved anmeldelse, avhør, rettsmøter og varetektsfengsling. Samt under hovedforhandling.
 • Fremme erstatningskrav ved uberettiget straffeforfølgelse.
 • Fremme gjenåpning av straffesak. For eksempel ved nye bevis eller feil ved saksbehandling som kan endre utfallet i saken.
 • Anmodning om ytterligere bevissikring og etterforskning enn hva som er lagt opp til av påtalemyndighetene.
 • Begjæring om innsyn i dokumenter.
 • Tilrettelegge avhør av barn

I mange tilfeller er det det offentlige som betaler for forsvarsadvokat og bistandsadvokat. Det gjelder uansett å få juridisk bistand så tidlig som mulig i saken.

Ønsker du at flere advokater skal se på saken din? Da kan du beskrive saken din i vårt skjema, så sender vi den til flere samtidig. 

På den måten får du advokathjelp som passer best for ditt behov.
 
 
 
 
 
 

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg