Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i forvaltningsrett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Advokat

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen forvaltningsrett

Få hjelp av en advokat – forvaltningsrett

Forvaltningsrett er læren om rettsregler for utøvelse av offentlig forvaltning og myndighet, og offentlig saksbehandling.

De generelle reglene som gjelder for all forvaltning betegnes som den alminnelige forvaltningsretten.

En advokat som jobber med forvaltningsrett, har gode kunnskaper om hvordan saker i det offentlige skal behandles. Eksempler på dette kan være spørsmål og problemer knyttet til saksbehandlingsfeil, usaklig forskjellsbehandling og søknadsprosesser.

Hva er forvaltningsrett?

Kort forklart er forvaltningsrett lover og regler som omfatter forvaltningen. Det vil si organer for stat eller kommune.

I tillegg kan det gjelde andre private rettssubjekter som utøver myndighet på vegne av den offentlige sektor. 

Vedtakene de treffer påvirker hvilke rettigheter eller plikter som gjelder for private personer.

Definisjonen på hva et forvaltningsorgan er, kan til tider være noe vag. Det starter i alle fall på topp med regjeringen, og går ned via departementene og deres respektive nemder, direktorater og utvalg.

Forvaltningsrett er dessuten et overordnet tema, og omfatter blant annet lov om:

 • Helserett
 • Kommunalrett
 • Konkurranserett
 • Miljørett
 • Plan- og bygningsrett
 • Trygderett
 • Andre reguleringer for spesifikke næringer, slik som havbruk og jordbruk.

Forvaltningsloven og offentleglova

Offentlighetsloven er en lov om innsynsrett i virksomheten som drives av den offentlige forvaltningen i Norge. 

Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i: 

 • Saksdokumenter
 • Journaler 
 • Andre lignende registre 

Formålet med loven er å styrke informasjons- og ytringsfriheten, kontrollen, den demokratiske deltakingen, rettssikkerheten og tilliten til det offentlige.

Unntaksreglene er at man ikke kan få innsyn i: 

 • Organets egne «interne dokumenter» 
 • Dokumenter som organet har innhentet fra underordnet organ, eller fra et departement «når det er nødvendig for å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser».

Alminnelig forvaltningsrett

Forvaltningsloven inneholder regler for saksbehandling og vedtak for offentlige myndigheter, som statlige og kommunale forvaltningsorganer. 

Hovedhensikten med saksbehandlingsreglene er å sikre riktige avgjørelser, og å skape tillit til den offentlige forvaltningen. Forhåpentligvis bidrar den også til at det blir vanskelig å begå myndighetsmisbruk.

Dessverre kan det likevel skje. 

Uforsvarlig saksbehandling - forvaltningsrett

En saksbehandlingsfeil fører ikke nødvendigvis til at vedtaket blir ugyldig. Det avgjørende er om feilen kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. 

Ulike type feil kan være:

 • Inhabilitet
 • Saken er ikke tilstrekkelig opplyst
 • Mangler med hensyn til varsling og partsoffentlighet
 • Mangler ved begrunnelsen

Da kan en advokat innen forvaltningsrett kan bistå deg gjennom en saksbehandlingsfeil. 

Rettigheter og plikter i forvaltningsrett

Et vedtak er definert som «en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter)»

For å være et vedtak må avgjørelsen altså gjelde «rettigheter eller plikter til private personer»

Likhetsprinsippet – forvaltningsrett

I forvaltningsrett er likhetsprinsippet er en viktig rettsregel. Den stiller krav til at forvaltningen ikke kan forskjellsbehandle noen, for eksempel i prosesser med søknader, bevilgninger og anbud, på en usaklig måte eller urettferdig måte.

Prinsippet er ikke lovfestet, men må likevel bli fulgt. 

Her vil det være snakk om vurderinger som er avgjort etter skjønn, altså forvaltningsskjønn. 

Hvis et vedtak strider mot likhetsprinsippet, og innebærer at en part blir stilt dårligere enn andre i samme situasjon, kan det bli gjort ugyldig etter dom eller påtale fra Sivilombudsmannen.

Dersom du føler deg urettferdig behandlet burde du ta kontakt med en advokat innen forvaltningsrett, som kan hjelpe deg med å se på saken din. 

Saklig forskjellsbehandling i saksbehandling

Husk at det også finnes saklig forskjellsbehandling. Da må de som forvalter kunne sannsynliggjøre at forskjellen skyldes en bevisst endring. For eksempel om kravene har endret seg, eller at kapasiteten i et område for utbygging er oppbrukt.

Hva er et enkeltvedtak?

Definisjonen av et enkeltvedtak er: 

Et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter knyttet til en eller flere bestemte personer. 

Dette kan for eksempel gjelde: 

 • Tildeling eller avslag på søknad om byggetillatelse eller trygd. 
 • Påbud om tiltak for å motvirke helseskade på arbeidsplass 
 • Påbud om å bedre den hygieniske standarden på en restaurant 

Før forvaltningen fatter et enkeltvedtak, stilles det krav om at den det gjelder skal varsles først. Dette kalles forhåndsvarsel, og gir vedkomne mulighet til å uttale seg innen en angitt frist.

Det er spesielt viktig å forhåndsvarsle hvis enkeltvedtaket medfører plikter eller sanksjoner for en person eller virksomhet.

Unntak fra forhåndsvarsling vil være tilfeller hvor finnes en overhengende fare.

En sanksjon kan føre til andre sanksjoner, for eksempel kan man bli ilagt tvangsmulkt om man ikke imøtekommer et pålegg. 

En advokat som jobber med forvaltningsrett, kan hjelpe deg med å få klarhet i enkeltvedtak som gjelder deg. Vedkomne kan også hjelpe deg med rettigheter du ikke var klar over at du hadde.

Hva er tvangsmulkt?

Tvangsmulkt er en løpende bot man må betale om man ikke etterkommer en dom eller oppfyller en kontrakt. 

Rettssikkerhet i forvaltningsrett

Legalitetsprinsippet er i forvaltningsrett at forvaltningen må ha hjemmel i lov for å innskrenke borgernes rettigheter.

Forvaltningsrett – advokat

Er du utsatt for myndighetsmisbruk, enkeltvedtak, forskjellsbehandling eller bare har generelle spørsmål knyttet til forvaltningsvedtak? Da kan det være lurt å forhøre seg med en advokat.

En advokat kan vurdere og gi deg svar på om du har en sak eller ikke, uten kostnad. Mener advokaten at du har en sak, kan du få et prisoverslag.

Det finnes også mange tilfeller hvor du kan ha krav på fri rettshjelp. Det vil si at det offentlige dekker utgiftene du har knyttet til advokat.

Hvorvidt du har krav på dette og hvordan du får det, kan en advokat hjelpe deg med å få svar på.

Kom i kontakt med dyktige advokater

Trenger du å komme i kontakt med en dyktig advokat innen forvaltningsrett? Vi kan hjelpe deg.

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut et skjema med hva du trenger hjelp til, og vi vil formidle saken din videre til flere advokatfirmaer. 

Etter kort tid, vil flere av dem kunne gi deg gode tilbud. Da får du et bedre grunnlag til å sammenligne pris og hvilke muligheter du har.

Tjenesten er gratis og uforpliktende. 

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.