Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kom i kontakt med beste advokat til din sak

Få tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema

Finn advokat innen forvaltningsrett

Få hjelp av en advokat – forvaltningsrett

Saker som handler om lovene rundt offentlig praksis og de sakene det gjelder kalles forvaltningsrett.

En forvaltningsrettsadvokat har gode kunnskaper om det offentlige, og hvordan saker med det offentlige skal behandles.
 
Eksempler kan være spørsmål og saker knyttet til saksbehandlingsfeil, usaklig forskjellsbehandling og søknadsprosesser.

Forvaltningsloven er en av de lovene som regulerer hvordan offentlige myndigheter skal gå frem for forsvarlig saksbehandling.

Slik kan man forhåpentligvis unngå myndighetsmisbruk.

Men ting kan gå galt, og du kan bli utsatt for noe som regnes for å ikke være forsvarlig saksbehandling under utøving av offentlig forvaltning. 

Som for eksempel usaklig forskjellsbehandling eller ved inhabilitet under saksbehandling i offentlig forvaltning.

Da kan en advokat innen forvaltningsrett være god å ha til å spørre om råd, eller til å bistå deg i en eventuell rettsprosess.

Hva er forvaltningsrett?

Hva er offentlig forvaltning? Kort forklart er forvaltningsrett lover og regler som omfatter forvaltningen. Det vil si organer for stat eller kommune.

I tillegg kan det gjelde andre private rettssubjekter som utøver myndighet på vegne av den offentlige sektor. Slike vedtak vil påvirke hva gjelder rettigheter eller plikter til private personer.

Eksempler er et bilverksted som utfører EU-kontroll, eller en privat videregående skole som setter standpunktkarakterer. Dette er vedtak som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter til en person.

Definisjonen på forvaltningsorgan kan til tider være noe vag. Det starter i alle fall på topp med regjeringen, og går ned via departementene og deres respektive nemder, direktorater og utvalg.

Forvaltningsrett er dessuten et overordnet tema, og omfatter blant annet disse emnene:

  • Helserett
  • Kommunalrett
  • Konkurranserett
  • Miljørett
  • Plan- og bygningsrett
  • Trygderett
  • Andre reguleringer for spesifikke næringer, slik som havbruk og jordbruk.

Likhetsprinsippet – forvaltningsrett

Likhetsprinsipper er en rettsregel, men ikke lovfestet, og stiller krav om å ikke forskjellsbehandle på en usaklig måte.

Her vil det være snakk om vurderinger som er avgjort etter skjønn, altså forvaltningsskjønn. For eksempel i prosesser med søknader, bevilgninger og anbud.

Blir et vedtak gjort med brudd på likhetsprinsippet, og innebærer at en part blir stilt dårligere enn andre, kan det bli gjort ugyldig etter dom eller påtale fra Sivilombudsmannen.

Saklig forskjellsbehandling kan være om de som forvalter kan sannsynliggjøre at det skyldes en bevisst endring. For eksempel om kravene har endret seg, eller at kapasiteten i et område for utbygging er oppbrukt.

Hva er et enkeltvedtak?

Definisjonen av et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter og plikter knyttet til en eller flere bestemte personer. 

Det er krav om at den eller de det gjelder skal varsles skriftlig før enkeltvedtaket fattes. Slik at man skal få mulighet til å uttale seg innen en gitt frist.

Unntak fra forhåndsvarsling vil være tilfeller hvor finnes en overhengende fare.

Sanksjoner som tvangsmulkt, tvangsgjennomføring, forbud mot bruk eller pålegg regnes som enkeltvedtak.

En sanksjon kan føre til andre sanksjoner, for eksempel kan man bli ilagt tvangsmulkt om man ikke imøtekommer et pålegg. Da er det snakk om flere enkeltvedtak, og hver av dem må varsles tilstrekkelig om.

Hvis du står overfor et enkeltvedtak, har du helt sikkert mange spørsmål knyttet til dette. En forvaltningsrettadvokat kan hjelpe deg med å få klarhet i saken. Dessuten kan du ha rettigheter du ikke var klar over.

Forvaltningsrett – advokat

Dersom du er utsatt for myndighetsmisbruk, enkeltvedtak, forskjellsbehandling eller bare har generelle spørsmål knyttet til forvaltningsvedtak. Da kan det uansett være fint å forhøre seg med en advokat.

Du vil kunne få vurdert om du har en sak eller ikke uten kostnad. Mener advokaten at du har en sak, kan du få et prisoverslag.

Dessuten er det flere tilfeller hvor du kan ha krav på såkalt fri rettshjelp. Det vil si at det offentlige dekker utgiftene du har knyttet til advokat.

Hvorvidt du har krav på dette og hvordan du får dette, vil en advokat kunne hjelpe deg med å få svar på.

Med vår tjeneste kan du få kontakt med og vurdert saken din av flere advokater samtidig. Da får du et bedre grunnlag for sammenligning og hvilke muligheter du har.

Tjenesten er som alltid gratis og uforpliktende, og i tillegg til forvaltningsrett, er det flere juridiske fagfelt du kan få hjelp med.

Kom i kontakt med beste advokat til din sak

Få tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg