Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget

Kom i kontakt med beste advokat til din sak

Få tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema

Finn advokat innen Erstatningsrett

Har du erstatningsrett?

En personskade kan fort snu hele tilværelsen på hodet. Hva kan gjøres for å komme best mulig ut av en vanskelig livssituasjon hvor uhellet har vært ute.

Vi lever i en tid da alt går fort for seg. Vi skal rekke jobb, møter, hente barn på skole, kjøre barn på aktiviteter, dra på trening, gjøre innkjøp, gå en tur i skogen og rekke over alt hva en supermamma og en superpappa skal gjøre. Aldri før har vi vært så presset på tid og hatt så mange aktiviteter å følge opp. Når livet er hektisk og du har mange baller i luften er det fort gjort og bokstavelig talt gå på en smell. Du har litt dårlig tid til jobben og kjører litt over fartsgrensen og plutselig er det uforutsette kjøreforhold som gjør at bilen får en skrens og havner i grøften. Det kan gå lett for seg uten skader, men mange opplever sleng- og nakkeskader ved et slikt uhell. Eller det kan være en av våre medmennesker som er i samme situasjon og som i et uoppmerksomt øyeblikk kjører rett inn i din bil. Dette kan være nok til at du får en skade du vil slite med i årevis. Og hva skjer da? Hvem skal da sørge for familien og hva skjer med dine muligheter for inntekt dersom uhellet skjer?
Men det er ikke bare i trafikken folk skader seg. Det kan likegodt skje under en joggetur i skogen. Med ujevnt underlag er det fort gjort å snuble i en rot eller tråkke feil. Hva om skaden er mer omfattende enn ført antatt og du får en varig skade eller et mèn.

Skade på arbeidsplass

En annen situasjon er når du skader deg på arbeidsplassen. Da vil arbeidsgiver være forsikret og du kan ha rett til erstatning i forhold til omfang av skade og type skade. I mange av slike tilfeller vil det være nødvendig å rådføre seg med en advokat. Det er stor forskjell på hva et forsikringsselskap godtar som skade og hva som gir rett til erstatning. For en vanlig arbeidstaker er det nesten umulig å finne ut av dette på egen hånd. Da må man i så fall ha satt seg svært godt inn i det juridiske i forhold til erstatning og rettigheter.

Advokater spesialisert på erstatningsrett

Samtidig er det stor forskjell på de ulike advokatfirmaene. Her er det svært viktig å finne de advokatene som har spesialisert seg på erstatningsrett. De med lang erfaring vil ha større innsyn i hvordan forsikringspraksisen er hos de forskjellige forsikringsselskapene. Her er det ofte små juridiske finesser som vil avgjøre om du har rett på erstatning og/eller mènerstatning i forhold til personskade, pasientskade, yrkesskade eller trafikkskade. Derfor lønner det seg å finne ut hva slags skade du har fått og hvilken av de nevnte kategoriene du skal forholde deg til. Deretter vil det neste skrittet å ta være å finne et advokatfirma som på best mulig måte kan representere deg og din skade.

Pasientskade

Med pasientskade menes det skader som oppstår etter feilbehandling hos lege eller ved sykehus.

Dersom skade din skyldes feil eller mangelfull oppfølging ved en helseinstitusjon eller lege, og du har fått medhold i kravet ditt om erstatning, vil størrelsen på erstatningen beregnes ut i fra mènerstatning, inntektstap, arbeid i hjemmet og utgifter. Her legges det vekt på fremtidig inntektstap og tap du har hatt som følge av skaden.

  • Mènerstatning er erstatning for tapt livskvalitet dersom du har fått en varig skade. Skaden må gi medisinsk invaliditet på minst 15 prosent og vare i minst 10 år. Beløpet fastsettes etter invaliditetsgrad, alder ved skade og folketrygdens grunnbeløp.
  • Inntektstap som følge av skaden skal dekkes. Her er det differansen mellom inntekt med og uten skade som skal dekkes. Her vil uføretrygd og stønader trekkes fra i tillegg til reiseutgifter, fagforeningskontigenter og innskudd til pensjonsordninger.
  • Dersom skaden har ført til at du ikke lenger kan gjøre arbeid i hjemmet skal erstatningsbeløpet dekke utgiftene for at disse oppgavene blir gjort. Dette vil si at husarbeid, vedlikehold av bolig og hage, daglige gjøremål og innkjøp skal dekkes av erstatningen. Samtidig vil det bli gjort en helhetlig vurdering av skadens omfang, din bosituasjon, familiesituasjon og evnen til å omstille og innrette deg etter den nye situasjonen.
  • Vanligvis vil også andre utgifter bli dekket av erstatningen. Dette vil si utgifter til medisiner, lege, transport og fysikalsk behandling. Samtidig vil utgifter til omstilling eller tilpassing av bolig bli dekket. Både utgifter på nåværende tidspunkt og fremover i tid. Erstatningen kan kun dekke utgiftsposter som ikke allerede dekkes av NAV og hjelpemiddelsentralen. Det må derfor sjekkes opp med NAV i forhold til hvilke utgifter de dekker.
  • Det er viktig å være klar over at du har krav på renter av eventuelle tap fra skadetidspunktet og frem til nåtid. Erstatning i forhold til fremtidig tap skal betales som et engangsbeløp. I forhold til dette vil det også bli beregnet renter. Det skal også betales skatt på renteinntektene ved engangsbeløpet. Altså skal det betales skatt på inntektstap frem til nåtid, men ikke av mènerstatning, fremtidig inntektstap, arbeid i hjemmet og utgifter.

Norsk Pasient Erstatning (NPE) vil i noen tilfeller kunne være behjelpelig med å betale juridiske utgifter til saken, avhengig av sakens innhold. Dette vil være en vurdering som NPE vil gjøre i forhold til sakens art og omfang.

Yrkesskade

Yrkesskade er kort sagt skade på arbeidsplass.

Det er ikke sjelden det skjer ulykker på en arbeidsplass. Alt fra brann- og kuttskader til fallulykker og slagskader. Samtidig kan skader skje over til med feilbelastning, eksponering for giftstoffer, støy eller psykisk belastning. En yrkesskade kan oppleves som svært vanskelig både i forhold til å leve med smerter, langt behandlingsopplegg og det å falle utenfor arbeidslivet. Arbeidsgiver har plikt til å informere NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet om yrkesskaden.

Krav på trygd

For å ha krav på trygd i forhold til yrkesskade er det et krav at NAV godkjenner skaden som yrkesskade. Det som kan være slitsom i disse tilfellene er at det er deg selv som må følge opp i forhold til både NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet. Spesielt i forhold til yrkesskadeforsikringsselskapet er dette en komplisert prosess. Hver av forsikringsselskapene har forskjellige kriterier for hva de godkjenner som yrkesskade. Her er det viktig å få god profesjonell hjelp av advokat til å gå nøye igjennom saken din. Samtidig er det viktig å finne de riktige advokatene til å føre en slik sak. De fleste forsikringsselskapene vil godkjenne å betale for noe advokatbistand.

Tidsfrist for krav

Det er også viktig å huske på at yrkesforsikringsselskapene har frister for hvor raskt et krav skal fremlegges. Går du over tidsfristen til å anlegge erstatningssak vil du kunne miste muligheten til erstatning. Samtidig er det ikke alle arbeidsgivere som er flinke nok til å informere sine ansatte om rettigheter og mulighetene til å kreve erstatning. Her er det viktig å følge opp selv og kontakte en advokat så fort som mulig etter en yrkesskade har inntruffet.

Langvarig skade

Ved langvarig skade vil du etter hvert oppleve et betydelig tap av inntekt dersom du etter endt sykemeldingsperiode må gå over til attføringspenger, rehabiliteringspenger eller uførepensjon. Derfor er det viktig for deg å få den juridiske hjelpen du kan for å sikre fremtidig inntekt. Erstatning fra forsikringsselskapet kan være fremtidige og påførte utgifter i forbindelse med skaden eller sykdommen, inntektstap, dekning av fremtidig inntektstap og mènerstatning.

  • Påført inntekstap er tapet av inntekt fra skadetidspunkt og frem til dato for utbetaling av erstatning. Her vil det tas med i betraktning hva du ville hatt i inntekt dersom skaden ikke hadde oppstått. Det vil bli trykket fra sparte utgifter. Det vil trekkes skatt fra erstatningsutbetaling for påført inntekt.
  • Fremtidig inntektstap regnes ut i fra skadens omfanf, alder, pensjonsgivende inntekt før skade, fremtidig uføregrad og folketrygdens grunnbeløp.
  • Mènerstatning vil komme i betraktning dersom du som yrkesskadet er påført varig og betydelig medisinsk skade. Du må være minst 15 prosent invalid for å kunne få mè Denne erstatningen skal utbetales uavhengig av om du er påført eller vil bli påført et økonomisk tap.

Trafikkskade

Med trafikkskade menes det skader som følge av ulykke i trafikk.

Dersom du havner i en ulykke som følge av kollisjon, utforkjørsel, påkjørsel eller lignende kan du ha krav på erstatning. Du kan bli skadet og som gjør at du ikke vil kunne forsørge deg selv og familien din. Tap av inntekt og mènerstatning er noe du vil kunne få erstatning for. Trafikkskadeerstatning er et komplisert felt og det lønner seg å få bistand fra en advokat som har spesialisert seg på slike saker.  Ofte er det nakkeslengskader og whiplash-skader som oppstår ved trafikkulykker og det er ofte vanskelig å få et klart medisinsk bilde på skaden. Viktige momenter å få med sef i trafikkskadeerstatningssaker er:

Hva slags erstatning kan jeg få?

Dersom du blir skadet av motorvogn vil du ha krav på erstatning av motorvoknens forsikringsselskap. Du vil kunne ha krav på inntektstap og økonomisk tap. Inntektstapet vil oppstå etter endt sykemeldingsperiode. I visse tilfeller vil du kunne få dekket inntektstap fra overtid eller tap som overskrider 6G dersom du har høy inntekt. Forsikringen vil også kunne dekke tapt inntekt frem til pensjonsalder dersom du vil være ufør frem til dette tidspunkt.

Utgifter til lege, behandling, medisiner og utstyr vil du også ha krav på å få dekket dersom dette ikke allerede dekkes av Helfo. I visse tilfeller der fører av bil har opptrådt uaksomt og hatt skyld i ulykken kan du kreve erstatning for tort og svie. Denne erstatningen er i forhold til psykisk eller fysisk skade og hvor føreren av ulykkesbilen får en «straff». Ved trafikkulykke som fører til dødsfall kan de eterlatte ha krav på erstatning.

Hvordan går jeg frem ved trafikkskader?

Etter å ha vært involvert i en trafikkulykke er det viktig å oppsøke lege for å fortelle om skaden og plagene du har. Det er viktig å få behandling og undersøkelser i forhold til skaden. Samtidig skal all dokumentasjon i forhold til skade sendes inn til forsikringsselskapet, enten det er ditt eget eller forsikringsselskapet til den andre part som var involvert i ulykken. Samtidig bør du ha dialog med NAV i forhold til hva slags stønader og hjelpetiltak de har.

Hva slags dokumentasjon trenger jeg?

For å få erstatning i en trafikkskadesak med personskade må du kunne dokumentere at det er en årsakssammenheng mellom ulykken og den skaden du er påført. Dette kan være komplisert og det er viktig med utredninger og dokumentasjon fra leger og sykehus.

Hvor mye kan jeg få i erstatning?

Dette vil kun en jurist eller advokat kunne hjelpe deg med. Trafikkskader er komplekse saker der advokatene er de som sitter på informasjon om rettigheter i forhold til trafikkskader. Ta kontakt med flere advokatfirmaer og forhør deg grundig om deres ekspertise og tidligere resultater i slike saker.

Det er viktig å bruke en advokat som både har lang erfaring og som har spesialisert seg på feltet. Mange forsikringsselskaper dekker nødvendige utgifter til advokatbistand i slike saker, men det kan ta lang tid å fremme en sak om trafikkforsikringsskade.

Kom i kontakt med beste advokat til din sak

Få tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.