Åpenhetsloven

SIST OPPDATERT: LYSAKER 18. juni 2024
Åpenhetsloven
 1. INNLEDNING

  Denne redegjørelsen er utarbeidet av Tjenestetorget AS i henhold til åpenhetsloven § 5 og gjelder selskapene Tjenestetorget AS, Tjenestetorvet ApS, Tjänstetorget AB, Tjenestetorget Finans AS, Prisradar AS og Anbudstorget.no AS (heretter omtalt som TT), som inngår i en konsernstruktur med Tjenestetorget AS som morselskap. 

  For TT er det viktig å drive virksomhetene ansvarlig og å bidra til et ansvarlig næringsliv. Vi støtter fullt opp om og respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre virksomheter, og vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere gjør det samme. TT utfører aktsomhetsvurderinger med hensyn til dette.
   

 2. ORGANISERING, DRIFTSOMRÅDE OG RUTINER

  Kjernevirksomheten til TT er anbudstjenester og hjelpe privatpersoner med å innhente tilbud på produkter og tjenester gjennom nettsidene tjenestetorget.no, tjenestetorvet.dk, tjanstetorget.se og anbudstorget.no, samt produktportalen prisradar.no. Selskapene opererer på det norske, danske og svenske markedet. I tillegg opererer TT gjennom Tjenestetorget Finans AS som finansagent ut mot banker og lånesøkere på det norske markedet. Kontoret ligger på Lysaker i Bærum kommune. Selskapet har om lag 70 ansatte og inngår i 1881 Group AS, som igjen er eid av Kistefos AS.

  Arbeidet med ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret på konsernnivå i 1881 Group AS, og inngår som en del av rutinene til konsernet som helhet. Arbeidet er reflektert i TTs etiske retningslinjer, og det inngår som en del av opplæringen av ansatte.

  Det overordnede ansvaret for ivaretakelsen av pliktene etter åpenhetsloven ligger hos TTs styre, mens det praktiske ansvaret for oppfølgingen dag-til-dag ligger hos daglig leder i de ulike selskapene. Andre ansatte, som innen HR og innkjøp, har også viktige roller i arbeidet. 

  TT har få leverandører og generelt sett en god oversikt over disse. Våre rutiner for å vurdere, følge opp og stille krav til leverandører og forretningspartnere omtales nærmere nedenfor.

  Blant de ansatte i TT er det korte linjer og god informasjonsflyt. Dette gir en fordel i arbeidet med åpenhetsloven. Ved mistanke om faktiske eller potensielle brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i virksomhetene eller leverandørkjeden, så kan dette blant annet rapporteres inn gjennom våre varslingsrutiner.
   

 3. FORHOLD OG TILTAK I EGEN VIRKSOMHET

  TT har rutiner for å ivareta ansattes rettigheter og for å sikre gode arbeidsforhold i virksomhetene. TT følger lover og regler knyttet til arbeidsmiljø og arbeidsforhold, og vi har herunder rutiner for å sikre helse, miljø og sikkerhet (HMS) i tillegg til varslingsrutiner.

  Generelt anses risikoen for ulykker og skader å være liten i virksomhetene som følge av arbeidets art, og det har ikke fremkommet eller blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker seneste år. HMS er uansett høyt prioritert, og vårt arbeid innen HMS styrkes stadig, blant annet gjennom opplæring av ledere, videreutvikling av rutiner samt opplæring og spesialisering av HMS-medarbeidere og verneombud.

  TT arbeider aktivt og målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering i virksomhetene. Det er full likestilling mellom kvinner og menn i selskapene, og det er like karrieremuligheter for alle. TT har som mål å være en arbeidsplass som legger til rette for arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne, og selskapene foretar individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver i tillegg til å ha gjennomført andre tiltak, slik som kontorlokale på én flate med heistilgang, montering av døråpnere ved alle utgangsdører m.m.
   

 4. FORHOLD OG TILTAK I LEVERANDØRKJEDEN

  TT har rutiner for å vurdere, følge opp og innhente informasjon fra potensielle og eksisterende leverandører og forretningspartnere. Før inngåelse av nye leverandørforhold foretas det en vurdering av leverandøren. Dette innebærer blant annet at referanser innhentes samt at en foretar egne søk og vurderinger. Fortrinnsvis vurderer en alltid minst tre leverandøralternativer før en leverandør velges. Underveis i et inngått leverandørforhold følges leverandøren opp som nødvendig.

  I tillegg til vurderingene før inngåelse av og underveis i et leverandørforhold, foretar TT minimum en gang i året en overordnet kartlegging og vurdering av risikoen for faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten, leverandørkjeden og blant forretningspartnere. Ytterligere vurderinger gjennomføres fortløpende gjennom året hvis en får informasjon som tilsier at det er påkrevd eller forholdene for øvrig tilsier det.

  Karleggingen og vurderingen baseres på en egen guide og ut fra et spekter av kilder, herunder informasjonen en alt har tilegnet seg om leverandøren. Blant risikomomentene står særlig bransjerisiko og geografisk risiko sentralt. Basert på den generelle kartleggingen av risiko, foretas en nærmere vurdering av eventuelle identifiserte risikoområder med sikte på oppfølgingstiltak hvis vurdert nødvendig.

  Som et ledd i implementeringen av åpenhetsloven utarbeidet TT våren 2023 nye leverandørkrav, som et generelt tiltak overfor leverandørkjeden. Krav og forventninger knyttet til ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både hos leverandøren selv og hos leverandørens underleverandører inngår som en sentral del av disse. Leverandørkravene stilles både til nye og eksisterende leverandører og forretningspartnere.
   

 5. RESULTATER FRA SENESTE AKTSOMHETSVURDERINGER

  TT utførte seneste overordnede kartlegging og vurdering av risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomhetene, leverandørkjeden og blant forretningspartnere våren 2024. Dette som en oppfølgning til tilsvarende kartlegging foretatt i 2023. Vurderingene har deretter blitt oppdatert og fulgt opp om nødvendig.

  Oppsummert viste kartleggingen og vurderingene at risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomhetene, i leverandørkjeden og blant forretningspartnere anses for å være lav.

  TT driver virksomheter som ikke er leverandørtung, og selskapene har generelt sett en god oversikt over og dialog med sine leverandører. TT har om lag 100 aktive leverandører og forretningspartnere (retail, mindre enkeltinnkjøp etc. ekskludert). Disse består i hovedsak av norsketablerte og renommerte selskaper, som stort sett har egne rutiner på området. 

  TTs største leverandører er innenfor kjøp av annonsering, IT, konsulenttjenester og husleie. Disse leverandørene har blitt fulgt opp, har gjennomgående gode referanser, og TTs egne vurderinger har heller ikke gitt indikasjoner om annet.

  TT har en 2 latviske leverandør av tjenester innen design og programmeringstjenester. TT følger opp disse leverandørene tett gjennom dialog og stiller krav om ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Selskapet har ikke indikasjoner på at dette ikke etterleves av leverandørene.

  TTs aktsomhetsvurderinger har så langt ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser. Det har derfor heller ikke vært behov for å iverksette særskilte tiltak ut over den generelle oppfølgingen av egne virksomheter og leverandørkjede som beskrevet ovenfor, der blant annet et tiltak i 2023 var innføringen av nye leverandørkrav som har blitt fulgt opp i 2024.

  Det understrekes at aktsomhetsvurderinger og arbeidet med menneskerettigheter og arbeidsforhold er et kontinuerlig arbeid i TT.
   

  Anders Wetting                                
  Daglig Leder

  Gunnar Jacobsen
  Styreleder