Advokat
4 min lesetid
Sist oppdatert: 16 mai 2024

Hva er punktfeste?

Når du skal kjøpe hus eller hytte burde du alltid sjekke om tomten følger med, eller om boligen står på festet grunn.  I Norge har vi omtrent 350 000 festetomter, og det finnes ulike type festetomter.
Det særegne med punktfeste er at du leier et punkt, men ikke et areal. Spørsmålet er hvor stort område man egentlig har råderett over da?
Punktfeste er en ordning der eier en bolig, men leier punktet den står på. Dette er særlig vanlig for fritidsboliger.

Tomtefeste er en ordning der man leier tomtegrunn, men kjøper eller fører opp hus, hytte eller næringseiendom som man eier selv.

Fester og bortfester:

 • Den som leier tomten kalles fester.
 • Den som eier grunnen kalles bortfester.

Punktfeste må bli inngått ved en skriftlig kontrakt der man også blir enig om en årlig festeavgift og festetid.

Har du noen spørsmål om punktfeste?
Kom i kontakt med dyktige advokater, som kan hjelpe deg og din situasjon.
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Punktfeste er en variant av en festetomt

Punktfeste er en variant av en festetomt, men der man leier et punkt på bortfesterens tomt. Det er altså ikke gitt oppgitt grenser for tomtens størrelse.

Felles for begge er at de må betale årlig festeavgift til grunneier frem til en eventuell innløsning, eller avvikling av tomten.

Et punktfeste er registrert i matrikkelen med et gårdsnummer og bruksnummer, og blir oppført i matrikkelen med et festenummer under.

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Det er her alle punktfeste er registrert.

Festeareal ikke presist angitt

Det særegne med punktfeste er at det kun blir angitt et punkt, men ikke et areal. Eiendommen er markert med et sentralpunkt, som skal ligge innenfor bebyggelsen på tomten.

Det kan fort oppstå spørsmål om hvor stort område punktfester faktisk har rådighet over, og hvor stort område vedkomne har rett på etter avtalen er utløpt.

Vanligvis vil størrelsen på tomten gjelde et område på et mål.

Eiendomsgrenser eller rettighetsgrenser?

Det som særtegner et punktfeste, er at det ikke har eiendomsgrenser eller rettighetsgrenser i marken. Eiendommen er markert med et sentralpunkt, som skal ligge innenfor bebyggelsen på tomten.

Punktfeste er vanlig der grunnverdien er lav, for eksempel på hyttetomter i innlandet eller på fjellet.

Punktfeste passer for de som ikke planlegger å utnytte seg av store områder utenfor punktet til privat bruk. Dersom bebyggelsen er kort ved et beite, må man også måtte regne med å få dyr ganske tett på seg. Noen opplever dette som plagsomt, både på grunn av lukt og privatliv.

De fleste velger i slike tilfeller å sette opp et gjerde, men det må være bygget ganske tett med punktgrensen.

Hva særtegner et punkfeste?

Omtrent 40% av alle fritidsfester er punktfeste. Det passer for dem som er fornøyd med å forholde seg til et punkt og ikke så mye mer.

Punktfeste brukes som oftest for fritidsboliger.

I tillegg til å bare gjelde et punkt, har man ved punktfeste ingen eiendomsgrenser/rettighetsgrenser i marken.

Råderett for punktfeste

Festeren har med andre ord eksklusiv rådighet over området som er rett rundt huset eller hytta, men ikke over områder som ligger lengre bort. Dette området deles.

Den fysiske råderetten blir definert i tomtefesteloven § 16:
«Ved feste av tomt til bustadhus og fritidshus har festaren same fysiske råderett over festetomta til bruk innanfor festeføremålet som ein eigar har, så langt ikkje anna fylgjer av det som er avtalt. Er det avtalt at festaren ikkje kan hogge ned tre på tomta, kan festaren likevel krevje at bortfestaren i rimeleg mon tek bort tre som hindrar utsikt eller på annan måte er til ulempe, og setje seg imot hogst av tre som bør verte ståande for trivnaden si skuld. Er det ikkje sagt noko i avtala om storleiken på tomta (punktfeste), gjeld føresegnene i andre punktum for eit areal på eitt dekar (daa), medrekna der huset eller husa står og høveleg avrunda etter tilhøva på staden.»

Det betyr at festeren har fysisk råderett over festetomta til bruk innenfor festeformålet. Man kan med andre ord gjøre det meste som er naturlig for en boligeier å gjøre med tomten sin.

Hvilke inngrep kan festeren gjøre i terrenget?

Festeren har lov til å gjøre en rekke ting som er nødvendig for å bygge fritidsboligen sin på området.

Vedkomne for eksempel sprenge, planere, fjerne trær som står i veien, oppføre vei, legge inn kloakk og vann.

Dette kan bare gjøres innenfor det området man har eksklusiv rett på.

Unntaket er dersom man har avtalt noen begrensninger i festekontrakten, som å ikke hogge ned tre eller ødelegge utsikten for naboen osv.

Bakgrunnen for tomtefeste

Ordningen om tomtefeste ble innført på midten av 1950-tallet og mange av reglene gjelder fremdeles. Den ble sett på som en vinn-vinn-situasjon ved at flere fikk muligheten til å eie egen bolig, og grunneiere fikk tjent mer penger. 

Innløsning av punktfeste

Tomtefesteloven inneholder ingen bestemmelser om hvor stor tomten skal være ved innløsning av punktfestet. Forskriftshjemmelen i tomtefesteloven § 37 første punktum sier at innløsningssummen skal være 25 ganger årlig festeavgift.

Unntaket finnes i andre og tredje punktum i paragrafen. De sier at bortfester, i tidsavgrensede festeforhold, kan kreve at innløsningssummen alternativt skal være 40 % av tomteverdien.

Blir partene ikke enige om størrelsen på tomten, kan således Fylkesmannen avgjøre hva som følger med etter avtalen er utløpt, og størrelsen på tomten.

Det kan være lurt å høre med en god advokat eller eiendomelgler dersom du vurderer å kjøpe et punktfeste.

Har du spørsmål om punktfeste?

Ønsker du å komme i kontakt med en advokat som kan svare på dem?

Alt du trenger å gjøre er å fylle inn skjemaet på siden vår. Vi tar så kontakt med dyktige advokater som jobber med punktfeste.

Etter kort tid vil du motta tilbud fra flere av dem. Da er det lettere å velge den du mener kan gi deg den beste hjelpen.

Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.
Tilbakemelding fra brukere
 • Det koster ikke å prøve tjenesten, derimot sparer du mye penger.
  Kjetil Sanstøl
 • Veldig bra tjeneste, er svært fornøyd. Lett å bruke, gode tilbakemeldinger og tips.
  Ida Haus

Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Finn beste advokat for din sak

Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.

Spørsmål og svar om punktfeste