Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Skattefradrag fra A til Å

Stem på innlegget

 

Hilde-Marie Guran Frantzen

Lurer du på hvilke skattefradrag du har krav på? Her er en alfabetisk oversikt over noen av de viktigste fradragene og postene i selvangivelsen. Sjekk om du kan senke skatten med skattefradrag.

ADVOKAT

Du kan trekke fra kostnader til juridisk bistand (advokater, prosessomkostninger etc.) når de «er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt». Det gjelder blant annet tvist om underholdsbidrag i ekteskapssaker, trygdetvister og enkelte tvister om fast eiendom. Arbeidstvister inngår imidlertid i minstefradraget. Det spiller ingen rolle om du vant saken. Men går du til sak mot ligningskontoret, er ikke kostnadene fradragsberettiget … Post 3.3.7

AKSJER

Har du solgt aksjer i egen bedrift som du fikk kjøpt med rabatt (underkurs)? Da skal du ikke føre opp hele gevinsten. Rabatt inntil 20 % av børskursen er skattefri, maksimert opp til 1500 kroner. Før derfor opp børskursen som inngangsverdi.

ARVEAVGIFT

Forsvant i 2014, var normalt heller ikke skattepliktig

BANKBOKS

Dersom du har «inntektsgivende papirer» i boksen, kan du føre opp leien i post 3.3.7. Men ikke hvis du bare oppbevarer gamle brev og andre personlige klenodier der.

BRUKSHINDRING

Gevinst ved boligsalg av bolig er skattefri dersom du har bodd i boligen i ett av de siste to årene. Du slipper imidlertid tolvmånedersregelen hvis det foreligger såkalt brukshindring. Det vil si at du måtte flytte på grunn av ny jobb, utdannelse, dårlig helse eller du ble lagt inn på institusjon. Du kan gjerne leie ut gamleboligen din. Men kjøper du ny bolig der du flytter, opphører skatteamnestiet.

DOKTORGRAD

Du kan blant annet trekke fra trykningskostnader og reisekostnader i forbindelse med prøven. Det gis også fradrag for kostnader til middag for opponenter, veiledere mv. med inntil 16 000 kroner (800 kroner per kuvert).

For doktorgradsmiddag etter disputas kan du trekke fra inntil 24 450 kroner, men maks 1 227 per kuvert, dersom du ikke kan dokumentere høyere kostnader. Du får kun fradrag for middagen til veiledere, opponenter og liknende. Det gis altså ikke fradrag for mat til familie og venner. Fradraget må kunne dokumenteres med kvitteringer og navneliste over deltakerne hvis skattekontoret ber om det. Post 3.3.7.

ENSLIG FORSØRGER

Tidligere bla enslige forsørgere skattet i klasse 2, som ga lavere skatt. Nå er de i skatteklasse 1, men kan ha krav på særfradrag. For 2016 er særfradraget 4 317 kroner per måned. Fullt fradrag utgjør 51 804 kroner per år. Du får fradrag for samme antall måneder som du har vært enslig forsørger. Særfradraget gjelder deg som forsørger ett eller flere barn under 18 år, og som er ugift, skilt, separert, enke/enkemann eller ikke lever med samboer på varig basis. Du har rett til særfradrag hvis NAV anser deg som en reell enslig forsørger. Hvis dere er skilt, har delt omsorg og begge bor alene, skal særfradraget deles.

FORELDREFRADRAG

Du får fradrag for stell og pass av hjemmeværende barn som er 11 år eller yngre. Dette er en solid fradragspost for familier med mange barn. Før var fradraget på maks 30 000 kroner, men nå får man 25 000 for det første barnet og 15 000 per påfølgende barn. Men dette er ikke et fradrag som kommer automatisk, slik som for eksempel minstefradraget. Du må ha faktiske kostnader til stell og pass av barn. Heldigvis inkluderer det mange kostnader, slik som barnehageavgift, dagmamma, au pair/praktikant, SFO, barnevakter, transportkostnader til og fra barnepass.

FREMFØRBART UNDERSKUDD

Har du hatt svært lav inntekt ett år, men store fradrag, får du muligens et underskudd i selvangivelsen. Det vil si at du ikke fikk «brukt opp» fradragene. Fortvil ikke. Slike underskudd er fremførbare i selvangivelsene i de ti påfølgende årene. Før måtte man selv sette krav om dette fradraget i neste års selvangivelse, men nå skal det overføres automatisk. Merk at enkelte fradrag ikke kan føres over til neste år hvis de gir et underskudd, for eksempel BSU-fradraget. Det er derfor viktig å bruke BSU bare i år hvor du har høy nok inntekt til å få fradraget.

GEBYRER

Sjekk at ligningskontoret har ført opp etableringsgebyr og andre omkostninger som følger med lånene dine. Vanlige bankgebyrer, for eksempel ved uttak i minibank, går til fradrag i renteinntekten. Det vil si at du ikke selv behøver å føre dem opp. Post 3.3.1

INKASSO

Inkassogebyrer og andre kostnader i forbindelse med inkassosaker kan du ikke trekke fra. Men normalt vil det også påløpe rentekostnader. Disse må du huske på å føre opp sammen med andre rentekostnader i post 3.3.1.

KONTANTSTØTTE

Kontantstøtten er skattefri. Men du kan få fradrag for utgifter til barnepass gjennom foreldrefradraget selv om du mottar full kontantstøtte.

KURTASJE

Før opp omkostninger ved aksjehandel i RF-1061 eller i den nye realisasjonsoppgaven når du selger aksjene.

MØBLER

Må du betale skatt av utleieinntekter, kan du blant annet redusere inntekten med 15 prosent på grunn av møbelslitasje. Føres i eget utleieskjema.

OVERKURS

Innløste du et fastrentelån i fjor og gikk over til flytende rente? En del bankkunder bandt renta på et ugunstig tidspunkt i 2012-2016 og har brutt avtalen. Da måtte du sannsynligvis betale banken en kompensasjon, eller overkurs på bankspråket. Trøsten er at du kan trekke fra tapet på skatten. Post 3.3.1.

OPPUSSING

Vanligvis ikke fradrag for oppussing av egen bolig. Men leier du den ut, kan du kreve regnskapsligning og føre opp blant annet disse utgiftene. Kjøper du en bolig som du pusser opp før du flytter inn selv, kan du også føre opp utgiftene, såfremt du leier den ut under oppussingen eller etterpå. Utleien må vare et halvår før du flytter inn selv.

PENDLERFRADRAG

Du som pendler mellom bolig på jobb- og hjemsted kan trekke fra utgifter til både kost, reise og losji (husleie). Kravet for å bli definert som pendler er blitt enklere. For gifte eller samboere med felles barn, er det som regel nok at ektefellen bor på hjemstedet. Er du enslig eller samboer uten barn, må du oppfylle krav til pendlerboligens størrelse og at du drar hyppig nok tilbake til hjemadressen. Du bør nok reise hjem minst hver tredje uke for å oppfylle dette kravet. Kostfradraget følger standardiserte satser, på losji kan du for eksempel føre opp husleie, strøm etc, mens reisekostnadene er 1,50 kroner per kilometer hver gang du reiser mellom pendlerboligen og hjemstedet. Husk også å ta med den daglige reisen mellom pendlerboligen og selve arbeidsstedet ditt.

RENTER

Husk at også såkalte morarenter, eller forsinkelsesrenter, kan trekkes fra i skatten. Det gjelder imidlertid ikke for strafferenten ved for seint innbetalt restskatt …. Post 3.3.1.

REISEFRADRAG

Dette fradraget er svært enkelt: Du kan trekke fra 1,50 kr per kilometer på avstand hjem-arbeid. Det spiller ingen rolle om du:

  • sykler
  • kjører bil
  • sitter på med en kollega eller ektefellen
  • tar tog til jobben.

Fradraget er det samme, uansett. Men det er et minstebeløp på 22 000 kroner (2016). Har du for eksempel 1 mil reisevei blir regnestykket slik: 10 km x 2 x 230 dager x 1,5 kr per km = 6900 kr, det vil si langt under minstebeløpet. Ergo 0 fradrag.

Ektefeller får hvert sitt reisefradrag selv om dere kjører til jobb i samme bil. Det er avstanden fra dør til dør som gjelder. Derfor bør du også inkludere distansen fra huset ditt ned til busstasjonen, og fra holdeplassen bort til inngangsdøren på jobben.

SÆRFRADRAG

Du kan få særfradrag på grunn av alder, uførhet/nedsatt ervervsevne, attføring eller forsørgelse. Trygdekontoret gir beskjed til ligningskontoret om størrelsen på fradraget når det gjelder alder og uførhet. Vanligvis utgjør dette 18 360 kroner per år. Post 3.5.1–3.5.5.

SKATTEBEGRENSNING

Pensjonister med lav inntekt får automatisk satt ned skatten. Er du ikke pensjonist, men har lav inntekt, må du selv søke om skattebegrensning i et vedlegg til selvangivelsen og vise til hvilke utgifter du har. Studenter får sjelden skattebegrensning.

SYKDOM

Har du en varig sykdom som påfører deg merkostnader på minst 9180 kroner i året, kan du føre opp et halvt særfradrag på 9180 kroner. Eksempler på sykdommer er allergi, øyeoperasjon, migrene og tanngnissing. Merkostnadene må kunne dokumenteres. Betaler du mer enn 9180 kroner, kan du få fradrag for de faktiske kostnadene. Post 3.5.5.

TAKST

Dersom du i fjor tok ny takst for å refinansiere boliglånet, kan du trekke fra regningen til takstmannen på skatten. Krav: at du fikk lavere rente. Post 3.3.1.

TINGLYSNING

Vanligvis kan du ikke trekke fra det statlige tinglysningsgebyret. Unntak: Flyttet du lånet eller refinansierte for å få lavere rente, kan du føre opp gebyret i selvangivelsen. Post 3.3.1.

UNDERHOLDSBIDRAG

Barnebidrag er ikke lenger fradragsberettiget. Det er imidlertid ektefellebidrag. Post 3.3.3.

UTLENDING

Dersom du arbeider i Norge midlertidig, kan du kreve et standardfradrag på 15 prosent av inntekten. Hvis du benytter standardfradraget, kan du ikke kreve en del andre fradrag som pendlerfradrag og rentefradrag. Post 3.3.7.

UTDANNING

I utgangspunktet får du bare fradrag for kostnad til ajourhold eller vedlikehold av utdanningen din. Grunnutdanning, videreutdanning og spesialisering er ikke fradragsberettiget. Men får du lønn under utdanningen, kan du trekke fra kostnadene.

VALUTATAP

Husk at du kan føre opp tapet i selvangivelsen. Det er slett ikke sikkert at banken har innrapportert tapet. Det er kun realiserte tap som skal føres opp, for eksempel ved innløsing, valutabytte eller avdragsbetaling. Post 3.3.7.

VELDEDIGHET

Gave 1: Du kan få fradrag for gaver til visse veldedige institusjoner, såfremt gaven er på minst 500 kroner. Gavefradraget er nå skilt ut og du kan få fradrag for gaver på totalt 25 000 kroner. Post 3.3.7. Gave 2: Gir du penger til institusjoner som driver forskning i samarbeid med staten, kan fradragene bli langt større. Du får fradrag for tilskudd på inntil 10 000 kroner. Har du gitt enda mer, kan du trekke fra tilskuddet hvis det utgjør mindre enn 10 prosent av inntekten din. Du kan få skattefradrag for tilskudd til blant annet Kreftforeningen og Blindeforbundet. Post 3.3.7.

ÅRSAVGIFT

Handler du aksjer og fond, kan du føre opp årsavgiften ved kontohold i VPS. Post 3.3.7.

Spar enda mer penger

Det er ikke bare med skattefradrag du kan spare penger. Sjekk om du kan spare noe på forsikringene dine også! Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Les flere artikler om Forsikring